Tilitoimisto ja sen tehtävät

Tilitoimistolla on monta tehtävää, joilla ne auttavat yrityksiä tekemään säännösten mukaista ja kannattavaa liiketoimintaa. Tilitoimistojen palveluihin kuuluvat yleensä:

  • Kirjanpito ja tilinpäätös
  • Palkanlaskenta
  • Ulkoinen laskenta
  • Johdon laskentatoimi eli sisäinen laskenta
  • Muu taloudellinen neuvonanto

Kuitenkaan kaikkia näitä palveluja ei yrityksen tarvitse hankkia tilitoimistolta, vaan yritykset yleensä myös sisäistävät osan näistä toiminnoista. Tässä tapauksessa he voivat vaikka tilata konsultaatiota eri osa-alueisiin tilitoimistolta. Yleensäkin voidaan sanoa, että pienet ja keskisuuret yritykset ovat tilitoimistojen asiakkaita. Isoilla yrityksillä ja organisaatioilla on yleensä oma sisäinen taloushallinto ja kirjanpitäjä. Suomessa kaikki liike- ja ammattitoimintaa harjoittavat ja valtio, kunnat, seurakunnat sekä niiden omistamat laitokset.

Kirjanpito ja tilinpäätös

Kirjanpito koostuu yrityksen tuotoista, kuluista, omaisuudesta, varoista ja veloista. Kirjanpito on näiden tietojen tallentamista valitun menetelmän avulla. Se on tehty yrityksen johdolle helpottamaan päätöksen tekoa kannattavasti sekä johtamaan tomintaa tätä kautta. Sen tärkeä tarkoitus on myös tuottaa tarvittavat tositteet viranomaisille ja yrityksen omistajille. Tilinpäätöksen avulla tuodaan esille yrityksen tulos 12 kuukauden välein. Tilinpäätös on yrityksen julkista tietoa, jonka jokainen voi saada halutessaan luettavakseen.

Palkanlaskenta

Palkanlaskentaan liittyy paljon säädäntöjä, työehtosopimuksia, palkkalajeja ja lakiseikkoja, joten se on usein jätetty tehtäväksi tilitoimistolle. Näin varmistetaan, että palkat tulee maksettua ajallaan ja oikein. Palkanlaskentaan kuuluu viranomaisraportointia. Palkanlaskennan oikeellisuus luo myös yrityksen mielikuvaa työnantajana, joten siihen satsaaminen ulkoistamalla ammattilaisille kannattaa.

Ulkoinen laskenta

Ulkoisella laskentatoimella tarkoitetaan kirjanpidon lisäksi yrityksen sidosryhmille tarkoitettuja raportteja. Näitä tahoja ovat muun muassa verottaja, viranomaiset ja sijoittajat. Tärkeänä ryhmänä ovat myös rahoittajat. Näitä raportteja säätelevät kirjanpitolaki, kirjanpitoasetus ja verotukseen liityvät lait. Raporteilla tuodaan esille esimerkiksi voiton määrää ja maksukykyä.

Johdon laskentatoimi

Johdon laskennan eli sisäisen laskentatoimen tarkoituksena on tehdä yrityksen johdon tueksi taloudellisia laskelmia, joiden avulla he johtavat toimintaa ja tekevät päätöksiä. Niiden tehtävänä on siis tehdä johto tietoisemmaksi yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Johdon laskentatoimen laskelmia voivat olla esimerkiksi budjetti, investointilaskemat tai ennustelaskelmat. Tämä toimi ulkoistetaan tilitoimistolle usein, koska laskelmien teko vaatii paljon talouslaskelmien asiantuntijuutta sekä johdonmukaisuutta.

Lisää tilitoimistoista ja niiden toiminnasta voit lukea Karjalan Tili- ja Isännöintikeskus Oy:n sivuilta. 


jaa